כישורים, ידע ותפיסות הנדרשים מפרחי ניהול בסיום ההכשרה

הכישורים, הידע והתפיסות הנדרשים מפרחי הניהול בסיום ההכשרה, מתבססים על תפיסת התפקיד של מנהלי בתי הספר.תהליכי הלמידה בתכנית ההכשרה בנויים כך שפרחי הניהול יהיו מסוגלים להדגים בזירות הלמידה השונות שלהם כפרחי ניהול, את הידע, התפיסות והכישורים כמפורט במרכיבים הבאים:

 

א. הובלת תהליכי למידה בבית-הספר

 1. מסוגל להתבונן בביקורתיות בפרקטיקות של אנשי צוות, בין היתר מתוך תצפיות בכיתה ובצוותי עבודה, לתת משוב מקדם לבעלי תפקידים, תוך הצעת מגוון חלופות - לשיפור הפרקטיקה.

 2. מסוגל להוביל תהליך למידה שיתופי של צוות לשם שיפור פרקטיקות הוראה למידה והערכה, בהתבסס על צורכי המורים ובהלימה להקשר הייחודי, תוך שימוש במגוון צורות של חקר הפרקטיקה ותוך שימוש בנתונים וראיות מגוונים (כגון תצפיות בשיעור, תוצרי תלמידים וכלי הערכה).

 3. מסוגל להבנות סדירויות וממשקים בתוך בית הספר ומחוצה לו המקדמים תרבות התומכת בקיום למידה ארגונית .

 

    ב. הובלת שיפור פדגוגי בבית הספר

        1. מסוגל לאסוף ולנתח נתונים רלוונטיים מסוגים שונים להבנת תופעה פדגוגית מערכתית בבית הספר וסיבותיה.

        2. מסוגל, בעקבות ניתוח והבנת תופעה פדגוגית, לגבש תמונת עתיד רצויה בעלת יסוד מארגן בהתאם להקשר, לגבש תכנית עבודה לשיפור פדגוגי, להציב יעדים אופרטיביים מתאימים ולבחור באופן מושכל פעולות לשיפור.

        3. מסוגל לעשות שימוש מושכל במגוון משאבים מערכתיים (כגון: כוח אדם וידע מקצועי, משאבי זמן, תקציב) העומדים לרשות בית הספר והתומכים במימוש תכנית עבודה, תוך הבניית תהליכים ומנגנונים הנדרשים ויצירת תנאים להליכים ברי קיימא.

        4. מסוגל להתמודד עם קשיים ולהבנות דרכי התמודדות עמם.

        5. מסוגל לקיים תהליכי ניטור והערכה על פעולות שמבצע ולגבש תובנות רלוונטיות להמשך פעולה.

 

ג. כישורים בין-אישיים

     1. מסוגל להתנהל באופן שיתופי עם אנשי צוות ולהניעם לפעולה, תוך התמודדות עם התנגדויות וקונפליקטים.

     2. מסוגל להבנות קשרים מקצועיים המושתתים על אמון וכבוד הדדי, תוך יצירת שיתוף פעולה, מנגנוני תמיכה, והכרה בטעויות כמנוף ללמידה.

     3. מסוגל להוביל דיונים וישיבות אפקטיביים ולקיים תקשורת מקצועית יעילה בעל-פה ובכתב עם מגוון קהלים רלבנטיים.

 

ד. כישורים אישיים

 1. מגלה מוטיבציה ותחושת מסוגלות לניהול בית ספר.

 2. מגלה מוטיבציה ומסוגלות ללמידה מתמדת.

 3. מסוגל לבחון את הנחות היסוד שלו, לדון בתפיסות חינוכיות בכלל ובתפיסות לגבי המנהיגות הבית ספרית, תוך גיבוש זהותו הניהולית.
 4. מתנהל תוך שמירה על אתיקה נורמות התנהגות מקצועיות – יושרה, אמינות, כבוד לזולת וצנעת הפרט. פועל תוך שמירה על החוק ובהתאם לנהלים רלוונטיים.

 

ה. ידע ותפיסות

     1. מגלה תפיסה ערכית – חינוכית ובכלל זה מחויבות להעניק מענה דיפרנציאלי ומיטבי לכל תלמיד על-פי צרכיו ולקדם שוויון הזדמנויות.

     2. בקיא בתפיסות פדגוגיות המותאמות למאה ה- 21. מבין מאפיינים של תהליכים פדגוגיים אפקטיביים בכיתה ומודע לתנאים המערכתיים הנדרשים כדי לבנות סביבה התומכת בתהליכים אלה.

     3. מכיר גישות עדכניות למנהיגות אפקטיבית בית ספרית ולטיפוח מנהיגות מורים, ומודע לצורך להבנות תרבות, סדירויות ומנגנונים התומכים בה.

     4. מכיר את הרכיבים הארגוניים העיקריים של בית הספר: כוח אדם, חלוקת השעות, תקציב, ומערכת שעות. מבין את ההשלכות של רכיבים אלו על מימוש יעדיו הפדגוגיים של בית הספר.

     5. מסוגל לראות את בית הספר כמערכת שבה מתקיימים קשרי גומלין בין כל הרכיבים שלה ובין בית הספר לגורמי חוץ מגוונים.

     6. מכיר את היבטי תפקידו של המנהל כאחראי על ניהול כוח האדם בבית ספרו.

     7. מכיר תיאוריות, תפיסות ופרקטיקות של תהליכי שיפור בית ספרי הממוקדות הוראה - למידה - הערכה, תוך מתן מענה לצרכים השונים של תלמידים ולהקשרים שונים של בתי ספר.
     8. מכיר גישות עדכניות לפיתוח מקצועי אפקטיבי של מורים כפרטים וכצוות, לרבות בניית קהילה מקצועית לומדת בית ספרית. מבין מה נדרש על מנת לתמוך בתהליכי פיתוח מקצועי וכיצד לעשות שימוש מושכל במסגרות ובמשאבים הקיימים לצורך כך.

     9. מודע לחשיבות שיתוף ומעורבות הורים וקהילה בבית הספר ומכיר תפיסות וגישות המקדמות שותפות זו. מכיר בחשיבות טיפוח מערכת יחסים יעילה ושותפויות עם גורמים רלבנטיים מחוץ לבית הספר כגון: פיקוח, רשות, ארגונים ומוסדות בקהילה.
     10. מכיר מסמכי מדיניות וכלים ניהוליים עדכניים המשמשים את המנהל בעבודתו, על פי הנחיית משרד החינוך (כגון התכנית האסטרטגית, המתנ"ה, תכנית מקושרת תקציב לבתי ספר בניהול עצמי, מיצ"ב/התמונה החינוכית, וכלים להערכת מורים ובעלי תפקידים). ​