ניהול קונפליקטים ומשבריםהתכונות והמיומנויות הנדרשות ממנהיגי חינוך בעתות משבר שונות מהותית מאלה שנדרשות בשגרה הבית-ספרית. מנהיגות בית-ספרית בזמנים "רגילים" מתמקדת לרוב בעתיד המוסד, ומנסה לתמוך בסגל ובתלמידים ולהעצימם בחתירה להצטיינות בהוראה ובלמידה. בעתות משבר, לעומת זאת, המנהיגות צריכה להתמודד עם מציאות מיידית של התרחשויות, רגשות והשלכות, במטרה למזער במידת האפשר את הנזק האישי והארגוני הנגרם לבית הספר ולקהילתו.

לשם כך, המפקחים נדרשים בנוסף לידע המקצועי והניסיון שרכשו, להעמיק ולהרחיב את רפרטואר הכלים והמיומנויות הניהוליות העומדים לרשותם בכדי להתמודד באופן מושכל ומיטבי עם האתגרים הללו.

מציאות זו דורשת ידע, מודעות ומיומנות בהובלת תהליכים עתירי סיכון וקונפליקטים כגון הובלת שינויים בית ספריים, יחסי הורים בית ספר וכו'.