תפיסת תפקיד המנהל

תפיסת התפקיד מבהירה את תחומי האחריות המרכזיים של מנהל בית ספר כמנהיג חינוכי. ליבת תפקיד מנהל בית הספר – הנהגת שיפור מתמיד בבית ספרו לשם שיפור למידת התלמידים וחינוכם.רקע

מכון אבני ראשה הוביל תהליך לניסוח תפיסת תפקיד מנהל בית הספר. ועדה מקצועית, שכללה מנהלי בתי ספר, אנשי אקדמיה, נציגי משרד החינוך, נציגי השלטון המקומי ונציגי יד הנדיב, הגישה את המסמך אשר אומץ על ידי משרד החינוך והתקבל כמדיניות מנחה.

 

תפיסת התפקיד מבהירה את תחומי האחריות המרכזיים של מנהל בית ספר כמנהיג חינוכי. ליבת תפקיד מנהל בית הספר – הנהגת שיפור מתמיד בבית ספרו לשם שיפור  למידת התלמידים וחינוכם.

כדי שיוכלו המנהלים לממש את ייעודם ולהגשים את לב לבו של פועלם, הוגדרו חמישה תחומי עשייה שעל המנהלים לפעול בהם:

  • הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידה
  • עיצוב תמונת העתיד של בית הספר – בניית חזון לשינוי וניהול הטמעתו
  • הנהגת הצוות, ניהולו והתפתחותו המקצועית
  • התמקדות ביחיד
  • ניהול הקשרים בין בית הספר לקהילה

 

הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידה

באחריותו העליונה של בית הספר לספק חינוך ולמידה באיכות גבוהה לתלמידים כולם, ולעורר בתלמידים את הרצון לרכוש ידע וכלים אשר יאפשרו השתלבות מיטבית בחברה. המנהל הוא המנהיג הפדגוגי שמוביל את המשימות החינוכיות בבית הספר, בשיתוף צוות בית הספר.

פעולותיו המרכזיות של המנהל בהנהגת תהליכי החינוך, ההוראה והלמידה:

  • עיצוב תפיסה חינוכית בית-ספרית המדגישה דרישות להישגים גבוהים בתחום הלימודי, החברתי והאישי-התנהגותי
  • פיתוח תרבות ואתוס בית-ספרי בתחום הערכי ובהתנהגות האזרחית-דמוקרטית
  • טיפוח חברתי המושתת על כבוד הדדי
  • ליווי, הנהגה והכוונה של צוות המורים בתהליכי שינוי ממוקדי חינוך, הוראה ולמידה, והובלה של תהליכי מדידה ומשוב 

 

עיצוב תמונת העתיד של בית הספר – בניית חזון לשינוי וניהול הטמעתו

כדי לעצב בבית הספר חזון של שיפור מתמיד ולהטמיעו, על המנהל להוביל תכנון אסטרטגי המבוסס על איסוף מידע ועל למידה שיטתית של הסגל. הפעולות תיעשינה בתהליך מושכל ומובנה ולאור בירור הזהות הפדגוגית, החינוכית והערכית של בית הספר; המנהל ממונה על פיתוח חזון המציב סטנדרט ציפיות גבוה שיצמיח את בית הספר מתוך הערכים והצרכים שהוגדרו ועל מימוש החזון הלכה למעשה.

 

הנהגת צוות, ניהולו והתפתחותו המקצועית

על המנהל לתכנן ולהוביל את תהליכי ההתפתחות והלמידה המקצועיים של צוות המורים, בהלימה לצורכי בית הספר. על המנהל לבסס צוות מקצועי ואיכותי באמצעות ליווי, תמיכה והדרכה, באמצעות ביזור אחריות ניהולית לצוות, בשותפות בתהליכי קבלת החלטות, ביחס אישי ומגבה ובהעמקת הידע והפיתוח האישי של המורים.ולהטמיעו, על המנהל להוביל תכנון אסטרטגי המבוסס על איסוף מידע ועל למידה שיטתית של צוות המורים. הפעולות תיעשינה בתהליך מושכל ומובנה ולאור בירור הזהות הפדגוגית, החינוכית והערכית של בית הספר; המנהל ממונה על פיתוח חזון המציב סטנדרט ציפיות גבוה שיצמיח את בית הספר מתוך הערכים והצרכים שהוגדרו ועל מימוש החזון הלכה למעשה.

 

התמקדות ביחיד

בית הספר מחויב להצלחתו של כל תלמיד ותלמיד בתחומי הלימודים, החברה והרגש. הדאגה והחשיבה על כל ילד בראש ובראשונה כיחיד ומיוחד, הן אבני היסוד בתמיכה בילד ובהכשרת הקרקע כדי שיוכל ללמוד ולבוא לידי ביטוי גם בשאר התחומים.

על מנהל בית הספר לעצב סביבה בטוחה, נעימה ואנושית שבכוחה לעודד את צמיחתו של כל תלמיד ותלמיד; ליצור אווירה של כבוד ואכפתיות, לספק תמיכה לתלמיד, לעודד השיח וההבעה, לאבחן ולטפל באופן נאות בצורכי הפרט וליישם תכניות עבודה שמביאות לידי ביטוי את כישוריו של היחיד באופן המיטבי.


ניהול הקשרים בין בית הספר לקהילה

כדי לקדם ולעודד קשרים טובים עם הקהילה, על המנהל לטפח שיתוף פעולה פורה בין ההורים לבין צוות בית הספר, למסד וליצור שיתוף פעולה עם מוסדות תרבות וארגונים חברתיים ולעצב תרבות בית ספרית הרואה בשונות התרבותית בין חברי קהילת בית הספר יתרון לפיתוח ההון החברתי. 

 

מודל מנהיגות בית ספרית

התמונה מראה את השפעת מנהיגות המנהל והתרבות הבית הספרית על שיפור ההוראה והלמידה בכיתות.