רשת קהילות מנהלי בתי ספר

דו"ח הוועדה המקצועית לגיבוש מדיניות בנושא הקמת רשת קהילות למנהלי בתי ספררקע

מכון אבני ראשה שם לו למטרה לקדם את אוכלוסיית מנהלי בתי הספר בישראל, רבים מהם בפריפריה, והוא מבקש להקים קהילת מנהלים שתשמש הן סביבת תמיכה וייעוץ למנהלים הן מסגרת להתפתחות מקצועית וליצירת ידע מקצועי שיתופי. למכון ניסיון רב בארגון קבוצות עניין של מנהלים, והוא מבקש להחיל ניסיון זה על קבוצות מקוונות וקבוצות היברידיות המשלבות כמה אופני תקשורת. לשם כך מינה המכון ועדה מקצועית. הוועדה התבקשה להמליץ על הדרך המיטבית להקמת הרשת, להגדיר את מאפייניה ולהתוות את אופני הפעילות בה.

 

כך הוגדרו מטרות הוועדה:

 • לנסח את תפיסת הרשתיות ורשת הקהילות שנועדה לשמש מנוף להתפתחות מקצועית ואישית של המנהלים

 • להגדיר את הסוגיות המרכזיות והאתגרים הקשורים בהפעלת הרשת

 • לאפיין את רשת המנהלים: מבנה, כלים, דרכי הפעלה ובעלי תפקידים 

 

המסמך המסכם של הוועדה מכיל את התכנים הבאים:

 • אפיון אוכלוסיית מנהלי בתי הספר וניתוח צרכיה, בהם צרכיה הטכנולוגיים

 • עיקרי הידע על קהילות: קהילות וירטואליות, קהילות פנים אל פנים והבניית ידע שיתופי
 • סוגיות בהקמה והפעלה של קהילות: אתיקה, ארגון מידע, ניהול ובקרה
 • המלצות לאפיון והפעלה של רשת מנהלים במכון אבני ראשה   

 

המלצות הוועדה:

 • השתתפות: הרשת תהיה פתוחה למנהלים מכהנים בלבד

 • אתיקה: התכנים ברשת מיועדים לחברי הרשת בלבד, חברי הרשת יקפידו על תקשורת סובלנית ומכבדת

 • הזדהות: החברים ברשת יהיו מזוהים
 • הסדרה עצמית: חברי הרשת רשאים לפרסם תכנים לפי שיקול דעתם וללא אישור מוקדם
 • שיוך תכנים: חברי הרשת יגדירו את שיוך התכנים באמצעות תגיות, והתכנים לא ימוינו לפי קטגוריות קבועות מראש
 • אופני תקשורת: יש לעודד שיתוף פעולה בין קהילות פנים אל פנים לקהילות וירטואליות